حوزه ی پرستاری، حوزه ی برتر در برنامه عملیاتی سال ۹۵ شناخته شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، با اعلام حوزه های برتر در برنامه عملیاتی سال ۹۵ دانشکده علوم پزشکی گراش، حوزه پرستاری ، برتر شناخته شد.

عبدالهادی زائری، قائم مقام معاونت توسعه و مسوول پایش برنامه عملیاتی دانشکده در این باره گفت:«در سال ۹۵ در ۱۱ حوزه در برنامه عملیاتی فعال بودیم که شامل بهداشت ،درمان. ، غذاودارو، اموزش ،تحقیقات ، دانشجوئی فرهنگی، طب سنتی، پرستاری، بازرسی ،فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت بوده است و در سال ۹۶ به ۱۳حوزه افزایش یافته است که دو حوزه مشارکتهای اجتماعی و حراست به این مجموعه اضافه شده است.»

وی افزود:« در سال ۹۵ حدود ۱۸۰۰ فعالیت در حوزه های مختلف داشتیم که از این مجموع حوزه بهداشت با داشتن حدودا ۳۵درصد فعالیتها بیشترین سهم در برنامه عملیاتی داشته اند که با عملکرد خوب  وسیر صعودی که تا پایان سال ۹۵ داشتند باعث بهبود کلی در رتبه دانشکده شدند.»

زائری ضمن قدردانی از پیگیری های دکتر سیدجواد محقق معاون توسعه دانشکده و تاکید رییس دانشکده مبنی بر اهتمام هر چه بیشتر حوزها ی مختلف گفت:«  پس از ارزیابی انطباق توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حوزه پرستاری با ۱۰۰درصد پیشرفت حوزه برتر شناخته شد و حوزه های فناوری اطلاعات با ۹۷ درصد و غذاودارو با ۹۳ درصد و حوزه بهداشت با ۹۱ درصد از حوزه های بسیار خوب علوم پزشکی گراش بودند.» وی افزود:«با کسب این امتیازات چهار حوزه فوق در سطح کشور نیز رتبه های بسیار خوبی کسب کردند.»