پیشنهاد بدهید یک میلیون تومان جایزه بگیرید

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش،به بهترین پیشنهاد کاربردی  در راستای کاهش هزینه های بیمارستان گراش یک میلیون تومان جایزه تعلق خواهد گرفت.

مجتبی راستی، مدیر مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) در این باره گفت:این مرکز در نظر دارد در راستای کاهش هزینه های خود ، (هزینه نیروی انسانی ، خرید تجهیزات ، دارو ، مصرفی و … ) به بهترین پیشنهاد مبلغ یک میلیون تومان بعلاوه ی  لحاظ شدن در نمره ی  ارزشیابی سالانه (قسمت پیشنهادات) پرداخت نماید. راستی در ادامه  افزود: پیشنهاد مذکور می بایست قابلیت اجرائی داشته باشد و مبلغ بعد از اجرای پیشنهاد پرداخت خواهد گردید .

کلیه پرسنل  و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش می توانند پیشنهادات خود را در وقت اداری به جناب آقای کمالی (کارگزینی ) و سرکار خانم یوسفی (مسئول دفتر مدیریت ) تحویل نمایند.