آگهی پذیرش نیروی کارشناس تغذیه و فیزیوتراپی بصورت شرکتی

شرکت خدماتی اقبال گستر فیروز آباد (شرکت خصوصی طرف قرارداد) با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد جهت تکمیل نیروی مورد نیاز خود در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) به استناد مجوز شماره ۲۷۰۰/۴۰۰/د/۹۷مورخ۱۵/۰۷/۹۷ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع تعداد ۲ نفر از افراد واجدالشرایط در رشته تغذیه و فیزیوتراپی را از طریق مصاحبه و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

 

برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش