جلسه توجیهی نحوه ثبت در سامانه ملی اطلاعات پرستاران و گروههای وابسته به آدرس rn.behdasht.gov.ir

برای کلیه کادر پرستاری از جمله پرستاران کلیه بخش های بستری بیمارستان، اتاق عمل، هوشبری، بهیار، کمک بهیار، کمک پرستار، و فوریت های پزشکی اعم از شاغل، بارنشسته و بیکار توسط سرپرست اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد
زهرا جوشن سرپرست اداره پرستاری در این جلسه گفت: این سامانه مبنای صدور پروانه صلاحیت حرفه ایی پرستاران خواهد بود و از تاریخ ۹۷/۹/۵ ثبت در سامانه شروع و تا پایان دی ماه ۹۷ ادامه خواهد شد.