برگزاری جلسه طرح تحول سلامت

تشکیل جلسه طرح تحول سلامت
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان : جلسه طرح تحول سلامت امروز با حضور ریاست محترم دانشکده و معاونین و رئیس بیمارستان و سایر پرسنل دست اندر کار تشکیل گردید. به گفته دکتر رادفر ریاست بیمارستان جلسات طرح تحول سلامت ۲ بار در ماه برگزار میشود و محوریت این جلسه ها براساس مدیریت صحیح منابع و صرفه جویی منطقی در اقلام مصرفی میباشد. وی افزود علاوه بر جلسات فوق، جلسات متعددی نیز با حضور پرسنل بیمارستان هر هفته برگزار میگردد که ماحصل آن تا کنون صرفه جویی در بسیاری از موضوعات بوده است.