پرداخت پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی

پرداخت پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان در مقاطع مختلف تحصیلی

اطلاعیه شورای رفاهی دانشکده علوم پزشکی پزشکی گراش

به استناد بند ۶ ماده ۳۰ بخش سوم: امور رفاهی مصوبه هیات امناء که در راستای اجرای تبصره ماده ۶۰ آئین نامه اداری استخدامی می باشد، شیوه نامه اجرایی پرداخت پاداش به فرزندان ممتاز کارکنان(رسمی، پیمانی و قراردادی) در مقاطع مختلف تحصیلی تنظیم و در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۸ به تصویب هیات رئیسه دانشکده علوم پزشکی رسید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید