ضرورت تکمیل سریعتر برخی بخش های بیمارستان گراش

دکتر سید جواد محقق پس از بازدید سرزده از بخش های مختلف بیمارستان، ضمن قدردانی از خدمات رسانی مطلوب پزشکان و پرسنل بیمارستان ، در خصوص تعیین تکلیف سریعتر بیماران اورژانس و انجام سریعتر تعمیرات برای جلوگیری از سرگردانی و رفاه مراجعه کنندگان دستورات لازم را صادر کرد.

معاون درمان علوم پزشکی در این بازدید ضمن بررسی شاخص های درمانی ، از چندین بیمار عیادت و ضمن صحبت با همراهان بیمارا ن در جریان چگونگی خدمات دهی و نظرات انان در خصوص ارائه بهتر خدمات قرار گرفت.

دکتر محقق در بازدید از بخش های ویژه “ای سی یو بزرگسالان” و “ای سی یو نوزادان” با توجه به پر بودن تخت های این بخش ها بر ضرورت تکمیل بخش های جدید و راه اندازی هر چه سریعتر آن با کمک دانشکده علوم پزشکی و خیرین تاکید کرد.