اولین جلسه هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان گراش در دفتر پرستاری بیمارستان برگزار شد.

اولین جلسه هیات مدیره نظام پرستاری شهرستان گراش در دفتر پرستاری بیمارستان برگزار شد.

در این جلسه زهرا جوشن به عنوان رئیس هیات نظارت پرستاری شهرستان و اسماعیل پارسایی منش به عنوان نماینده نظام پرستاری جهت شرکت در مجمع عمومی سراسر کشور انتخاب شدند. اعتبار نامه های اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره توسط هیات نظارت به آنها اهدا شد.