برگزاری مراسم ” روز جهانی بسیج ایمنی بیمار”

مراسم گرامیداشت روز جهانی بسیج ایمنی بیمار” world patient safety day”  در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع)گراش برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، همزمان با “روز جهانی بسیج ایمنی بیمار”  از کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ، سرپرستاران و پرسنل بخش هایی که بیشترین گزارش دهی خطای پزشکی را داشتند ، تجلیل و راند ایمنی بیمار با حضور مسولان ارشد بیمارستانی در بخشهای مختلف انجام شد.

در حال حاضر عوارض ناشی از پیامدهای خدمات سلامت و وقایع ناخواسته در سیر درمان ومراقبت بیماران در بخش بستری و سرپایی یکی از علل عمده مرگ ومیر بیماران محسوب وبه عنوان یکی ازاصلی ترین دغدغه های نظام های سلامت در سراسر جهان مطرح می باشد.در بسیاری از کشورها، بالا بودن عواقب ناشی از خدمات غیر ایمن و تاثیر بهبود سیستم ها و روش ها در کاهش این عوارض توجه و اقدامات عملیاتی جهت ارتقاء ایمنی بیمار را در راس مباحث اجرایی و مدیریتی بیمارستانی مورد توجه و تامل ویژه قرار داده است.