تشکیل کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی در دانشکده علوم پزشکی گراش

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی گراش : جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی در دانشکده علوم پزشکی گراش با حضور اعضا و دعوت از رئیس محترم دادگستری شهرستان برگزار شد.
دکتر سید جواد محقق معاون درمان و نماینده وزیر بهداشت در این کمیسیون در تشریح فعالیتهای این کمیسیون گفت :کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی ، مرجع رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و غذا و دارو در بخشهای دولتی وخصوصی می باشد.
وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون ماده ۱۱ عبارتند از :ریاست دانشگاه یا دانشکده ، معاون درمان و نماینده وزیر، ریاست اداره تعزیزات، ریاست سازمان نظام پزشکی و تعدادی از مدیران دانشکده بر حسب نوع شکایتهای ارسال شده می باشند.
دکتر سید جواد محقق مهمترین شرح وظیفه کمیسیون را رسیدگی به پرونده های ارجاعی از اداره تعزیرات حکومتی ،دادگاههای عمومی وانقلاب ،سازمان نظام پزشکی ،سامانه ۱۹۰ و بازرسی دانشکده عنوان کرد و گفت :این کمیسیون می تواند در امور زیر تشکیل جلسه داده و اعلام نظر نماید. ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز،خودداری بیمارستانها از پذیرش بیمار، ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی،به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در موسسات پزشکی ،امور مربوط به کم فروشی و یا گران فروشی دارو، و موارد مربوط به تولید، توزیع فروش مواد آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی.

لازم به ذکر در این جلسه در مورد چند تخلف درمانی تصمیم گیری شد و مقرر گردید برابر قوانین با افراد متخلفی که در زمبنه تهدید علیه سلامت و امنیت جامعه دخالت میکنند برخورد شود.

دکتر سیدجواد محقق از کلیه همشهریان گرامی خواست در صورت داشتن هرکونه شکایت در حوزه سلامت شهرستان اعم از بخش دولتی و یا خصوصی مراتب را به بازرسی دانشکده و یا از طریق سامانه ۱۹۰ پیگیری نمایند.