کارگروه پایش و ارتقاء سلامت کارکنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان جلسه کارگروه پایش و ارتقا سلامت کارکنان دانشکده علوم پزشکی در دفتر ریاست بیمارستان امیرالمومنین علی(ع) تشکیل شد. این جلسه که با حضور دکتر رادفر رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) و مدیران معاونت توسعه و بهداشت برگزار شد، با توجه به انجام موفق فاز اول پایش سلامت کارکنان و نتایج حاصله  در خصوص فاز دوم  پایش و ارتقا سلامت کارکنان این مرکز بحث و تبادل نظرشد.

در پایان مقرر گردید که آزمایشات طب کار کلیه پرسنلی که شامل این طرح میباشند از تاریخ ۹۸/۰۹/۱۶   شروع و تا ۹۸/۰۹/۲۸ کلیه آزمایشات طب کار پرسنل شاغل در این مرکز انجام شود.