دکتر رادفر روز مددکار اجتماعی را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دکتر رادفر رئیس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی علیه در پیامی روز مددکار اجتماعی را تبریک گفت
در این پیام آمده است:
مددکاری را این طور تعریف کرده اند:”مددکاری حرفه ایست مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در آن سعی می شود که مددجو(فرد یا گروه یا جامعه)مشکل خود را شناخته و به توانایی های خود پی برده و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید.
خدمات مددکاری اجتماعی امروزه حیطه­­ی وسیعی از مسائل فردی و اجتماعی را در بر می گیرد.مددکاران اجتماعی در جوامع مختلف به معلولین جسمی ، ذهنی ، اجتماعی و روانی خدمت می کنند.آن ها در تیم های توان بخشی این معلولان نقش های مختلفی دارند؛از جمله در تیم توان بخشی بیماران مزمن روانی، مددکار اجتماعی در کنار روانپزشک ، روانشناس ، روانپرستار و کاردرمانگر،نقش ارتباط با خانواده ­ی بیمار برای پذیرش دوباره بیمار ترخیص شده از بیمارستان را بر عهده دارد. برای این کار مددکار اجتماعی در عین حالی که در مراکز درمانی از نظریه های روانشناسی برای بهبود بیمار استفاده می کند، ازتوانایی های مختلف خانواده نیز بهره می برد و در حقیقت خانواده را نیز به عنوان عضوی از تیم توانبخشی می شمارد. او برای این که در این مهم موفق شود، با ارتباط حرفه ای که با خانواده برقرار می کند ، توانایی ها و امکانات خانواده را شناسایی کرده،حداکثر استفاده را از آن می کند.سپس با استفاده از روش های مشاوره ی خانواده ، روانشناسی اجتماعی و نظریه های خانواده درمانی سعی می کند شبکه ارتباطی خانواده را تحلیل کند و موارد آسیب زا را از بین ببرد و یا به حداقل برساند.و به این ترتیب زمینه را برای بازگشت بیمار آماده سازد.
هم چنین بستر سازی مناسب در جامعه برای بازگشت  بیماران به زندگی اجتماعی و ایفا نقش مثبت فردی و اجتماعی  بر عهده مددکار اجتماعی است.
برای انجام این وظیفه ، مددکار اجتماعی با استفاده از آموخته هایی که در زمینه ی جامعه شناسی دارد، روش های مختلفی از ارتباط با نهادهای اجتماعی را در پیش می گیرد تا بیماری که بهبود یافته در زندگی اجتماعی احساس تنهایی و بی پناهی نکرده ، نهادهای حمایت کننده را بشناسد و بپذیرد که از کمک ها و حمایت های آن ها بهره ببرد.