ماماهای نمونه معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ، ماماهای نمونه کشوری ، شهرستان و درون بخشی گراش معرفی شدند.

 

– زهرا حسینی ( مامای نمونه کشوری حوزه معاونت درمان)

-صفیه آتش بار( مامای نمونه کشوری حوزه معاونت بهداشت)

 

-مژده حسن زاده ( مامای نمونه شهرستانی حوزه معاونت درمان)

-سیده محدثه حسینی(مامای نمونه شهرستانی حوزه معاونت بهداشت)

 

-محبوبه اکبری (مامای نمونه بیمارستان -معاونت درمان)

-الهام قائدپور (مامای نمونه پایگاه های پزشکان خانواده – معاونت بهداشت)

 

هر ساله  ۵May ، پانزدهم اردیبهشت ماه به عنوان “روز ماما” نامگذاری می شود که امسال ۵May مصادف با ۱۶ اردیبهشت ماه است.

جشن روز ماما به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نمی شود . سال گذشته نیز به پیشنهاد ماماهای شهرستان گراش ، هزینه “جشن روز ماما” به سیل زدگان اختصاص داده شد.