کارگاه اخلاق پزشکی در بالین

دفتر توسعه آموزش بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گراش برگزار می کند:

کارگاه اخلاق پزشکی در بالین

مدرس: دکتر مهدی محسن زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گراش

گروه هدف: پزشکان عمومی، متخصصین، دانشجویان ، اعضا هیات علمی بالینی و پژوهشی، کادر درمان( ماما، پرستار،  کمک پرستار، اتاق عمل، هوشبری) پاراکلینیک ( رادیولوژی و آزمایشگاه)

دوشنبه سوم آذرماه ۱۳۹۹   از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲

اطلاعات بیشتر  را در پوستر مشاهده کنید