معاون درمان

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر منوچهر حیدری

سمت: معاون درمان 

مدرک تحصیلی: 

پست الکترونیک: darman@gerums.ac.ir

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶