معاون درمان

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

دکتر سیدجواد محقق

سمت: معاون درمان 

مدرک تحصیلی: دکترای عمومی

پست الکترونیک: darman@gerums.ac.ir

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶