قائم مقام مرکز

قائم مقام مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

دکتر سیدجواد محقق  

سمت: قائم مقام مرکز                           

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

پست الکترونیک: development@gerums.ac.ir

داخلی : ۳۶۰

ghaem