دفتر معاونت درمان

دفتر معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

حلیمه خاتون یوسفی

سمت: منشی دفتر معاونت

مدرک تحصیلی: کارشناسی جغرافیا

داخلی:۳۲۰