رییس دفتر پرستاری

رییس دفتر پرستاری مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش 

زهرا جوشن

سمت: مدیر خدمات پرستاری

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیک: metron@gerums.ac.ir

تلفن داخلی : ۳۳۰-۳۳۱

joshan (1)