مدیر داخلی بیمارستان

مدیر داخلی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

مجتبی راستی

سمت: مدیر داخلی مرکز

مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

پست الکترونیک: hosmgr@gerums.ac.ir

 داخلی : ۲۰۶

a-modir