واحد کنترل عفونت

مسئول واحد کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

شهرزاد رشیدی

سمت: مسئول واحد کنترل عفونت

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری

داخلی:۳۰۷

6569836943

چک لیست مراقبت های زخم های فشاری

دستورالعمل چک لیست ارزیابی زخم فشاری در بیمارستان

فرم گزارش زخم فشاری

راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران