سوپروایزرهای بالینی

 مسئول سوپروایزرهای بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش

سهیلا عطاری

سمت:مسئول سوپروایزرهای بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

پست الکترونیک:

 داخلی: ۳۳۰،۳۳۱

 atar