پست آنژِیوگرافی

مسئول: سمیرا پوررضایی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی: ۲۳۷