داخلی-اطفال

مسئول: زینب صمیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن داخلی: ۲۸۰،۳۷۴