اتاق عمل

اتاق عمل قلب

مسئول: سکینه خرم پی

مدرک تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل

شماره تلفن داخلی:۳۴۸،۳۴۹

 

 

اتاق عمل جنرال

مسئول: عطریه احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی اتاق عمل

شماره تلفن داخلی:۲۸۳،۳۳۷،۳۳۶،۳۳۵

Image_00002