داروخانه

مسئول علمی: دکتر مرضیه ایزدی

مسئول بخش: مرتضی حسینی

شماره تلفن داخلی:۲۷۹

 

 

وظایف مسئول فنی داروخانه

 

مسئول فنی علاوه بررعایت قوانین ومقررات موجود ملزم به رعایت ضوابط علمی وحرفه ای مربوطه می باشد.

۱- حضورفعال درداروخانه درساعات تعیین شده طبق پروانه مسئول فنی داروخانه

۲-کنترل نسخ وارائه داروهای تجویزشده طبق ضوابطو امضاء و ممهور نمودن آنها

۳- عرضه داروهای بدونن سخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوی وزارت وارائه راهنمائی داروئی جهت استفاده ازآن ها

۴-رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویزشده با ارائه توضیحات لازم و تحویل بهداشتی آن ها

۵-بررسی موارد ابهام و درصورت لزوم جایگزینی اقلام درنسخ تجویزی، پس از مشاوره با پزشک معالج

۶- اعمال نظارت برشرایط نگهداری داروها، شکل ظاهری، کیفیت فیزیکی وتاریخ مصرف و نحوه تدارک وعرضه داروها واعلام اشکالات مشاهده شده در داروها برابرالگوی تعیین شده ازطرف اداره کل

۷-ساخت وارائه داروهای ترکیبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی وفنی به نحویکه مانع سایر وظایف قانونی وی نگردد.

۸-جلوگیری ازدخالت افرادغیر مجاز درامورفنی داروخانه

۹-استفاده از روپوش سفید با نصب پلا کمشخصات

۱۰-همکاری با بازرس یا بازرسین دانشگاه یا وزارت

۱۱-تکمیل فرم ارزیابی فعالیت داروخانه طبق ضوابط ونگهداری درداروخانه جهت ارائه به بازرسین دانشگاه

۱۲-تکمیل وارسال پرسشنامه ها برای اموراطلاع رسانی وتحقیقاتی درارتباط بابرنامه تنظیم شده توسط وزارت بهداشت وانعکاس موارد بررسی جهت جمع آوری وعودت داروها طبق ضوابط

۱۳-نظارت بر اجرای Recall

۱۴-تلاش درجهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به نحویکه روند بهبود درارزشیابی سالانه داروخانه توسطدانشگاه ملموس باشد.