برنامه پزشکان درمانگاه

ردیف اسامی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه  
۱ دکتر عبدالهی جراحی سرطان عصر عصر صبح  
۲ دکتر عبدالرحیم زاده جراح عمومی عصر عصر عصر عصر عصر  
۳ دکتر سلطانی داخلی      – صبح         – صبح      –      
۴ دکتر محمدجانی داخلی صبح عصر عصر صبح عصر عصر صبح عصر  صبح  
۵ دکتر روشن کلیه صبح عصر صبح عصر صبح و عصر صبح عصر صبح عصر صبح  
۶ دکتر محمدی کلیه صبح صبح  
۷ دکتر ربانی پوست صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح  
۸ دکتر زنان زنان صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح  
۹ دکتر فتاحی جراح مغز و اعصاب  – صبح          – عصر  –  –  
۱۰ دکتر آقایی مغز و اعصاب صبح صبح  
۱۱ دکتر کوثری قلب و عروق  صبح  – صبح  –  صبح  –  
۱۲ دکتر موسوی داخلی مغز و اعصاب صبح عصر عصر عصر عصر صبح عصر  
۱۳ دکتر علیرضایی قلب و عروق عصر صبح عصر عصر       صبح عصر عصر  صبح  
۱۴ دکتر دهقان گوش صبح  
۱۵ دکتر رفیعی گوش عصر عصر  
۱۶ دکتر اشکواری اعصاب و روان صبح عصر صبح عصر  صبح عصر صبح عصر صبح عصر  
۱۷ دکتر کاظمی ارتوپد صبح  
۱۸ دکتر حیدری سونوگرافی صبح صبح صبح  
۱۹ دکتر باقریان اطفال صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح  
۲۰ دکتر رضائیان مغز و اعصاب صبح صبح