برنامه پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

برنامه پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

۱۳۹۷/۱۰/۰۸  الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

 برنامه هفتگی درمانگاه