برنامه پزشکان اتاق عمل

شنبه

جراحی عمومی

دکتر عبدالهی

چشم

دکتر زمانی

زنان

دکتر کرامتی-ارشدی

یکشنبه

مجاری ادراری(اورولوژی)

دکتر مصطفی

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکتر رفیعی

ارتوپدی

دکتر کاظمی

دوشنبه

جراحی عمومی

دکتر عبدالهی

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکتر دهقانی

زنان

دکتر کرامتی-ارشدی

سه شنبه

گوش و حلق و بینی(ENT)

دکتر دهقانی

چشم

دکتر زمانی

ارتوپدی

دکتر کاظمی

چهارشنبه     

جراحی عمومی

دکتر عبدالهی

چشم

دکتر زمانی

مغز و اعصاب(نرو)

دکتر شریفی

پنج شنبه     

جراحی عمومی

دکتر عبدالرحیم زاده

زنان

دکتر کرامتی

ارتوپدی

دکتر کاظمی