شرح وظایف

شرح وظایف کارشناس سلامت روان واعتیاد :

۱- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی به منظورآشنایی مردم با اصول سلامت روانی واعتیاد با

استفاده از وسایل ارتباط جمعی

۲- تهیه وتنظیم استانداردهای لازم جهت برنامه سلامت روان ونظارت بر اجرای آن

۳- شرکت در جلسات وکمیسیونهای مربوطه وارائه نظرات مشورتی وتخصصی

۴- مستند سازی اقدامات انجام شده وتدوین گزارش عملکرد سالانه

۴- تعیین اهداف ،چشم انداز،رسالت وبرنامه های عملیاتی مرتبط با برنامه های سلامت روان واعتیاد

۵- نظارت برمراکزترک اعتیاد در سطح شهرستان وهمکاری وهماهنگی لازم با تیم بازرسی معاونت

درمان

۶- تشکیل کمیته های درمان وباز پروری اعتیاد وپیگیری واجرای مصوبات کمیته در شهرستان

۷- ایجاد هماهنگی وهمکاری بین بخشی با سازمانهای مرتبط مانند بهزیستی،آموزش وپرورش و.. به

منظور پیشبرد برنامه های پیشگیری ودرمان وبازپروری اعتیاد

۸- تدوین واجرای برنامه عملیاتی درمان وبازپروری سوء مصرف مواد

۹- تهیه وتنظیم بسته های آموزشی(کتاب،کتابچه، پمفلت آموزشی و…) جهت استفاده پرسنل دانشگاه

۱۰- هماهنگی جهت اجرای بهینه برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان

۱۱- تهیه وتکمیل چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد وواحدهای درمان نگهدارنده

با متادون در سطح شهرستان

۱۲- تهیه گزارشات لازم وانجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق

۱۳- ارتباط مستمر با وزارت خانه از طریق تماس های تلفنی ومکاتبات اداری

۱۴- شرکت در جلسات وکارگاه های آموزشی دانشگاه

۱۵- انجام خدمات مشاوره وروان درمانی

۱۶- سایر امور محوله