معرفی سوپروایزر آموزش

مسئول آموزش کارکنان معاونت درمان

شهرزاد رشیدیسمت : مسئول آموزش کارکنانمدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

پست الکترونیک:

تلفن داخلی : ۳۰۷

 6569836943