مسئول واحد

مدیر روابط عمومی معاونت درمان 

 

سمت: مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک: relations1@gerums.ac.ir

تلفن داخلی: