زایشگاه

مسئول: مژده حسن زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

تلفن داخلی: ۳۳۳-۲۸۷