ریاست مرکز

رییس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

دکتر محمد رادفر

سمت: رییس

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک:

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶