ریاست مرکز

رییس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

دکتر محمد رادفر

سمت: رییس

مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای

پست الکترونیک:radfar2001@yahoo.com

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶