رییس اداره عمومی

رییس اداره عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

احمد حقیقی

سمت: رییس اداره عمومی

مدرک تحصیلی: ارشد مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک:

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶