رییس اداره عمومی

رییس اداره عمومی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش

مهندس هادی هادی پور

سمت: رییس اداره عمومی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک:

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶