مسئول آزمایشگاه مرکزی سلامت

مسئول آزمایشگاه مرکزی سلامت معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

علی عالیان

سمت: مسئول آزمایشگاه مرکزی سلامت

مدرک تحصیلی: ارشد بیوشیمی بالینی

پست الکترونیک:

داخلی:۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶