مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی

مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

اسماعیل پارسایی منش

سمت: مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیک:

داخلی: ۲۵۱