مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی

مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

جلال ایزدی

سمت: مسئول اداره حوادث و فوریت های پزشکی

مدرک تحصیلی: تکنسین فوریت های پزشکی

پست الکترونیک:

داخلی: