مسئول اداره امور بیماری های و مراکز تشخیصی درمانی

مسئول اداره امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

فریبا فرامرزی

سمت: مسئول اداره امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک:

داخلی: