مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی

مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

محمدرضا فتحی

سمت: سرپرست اداره نظارت و اعتباربخشی

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک: parvaneh@gerums.ac.ir

خط مستقیم : ۵۲۴۵۱۲۱۷ – ۰۷۱