برنامه هفتگی پزشکان

برنامه پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

۱۳۹۸/۰۲/۲۸الی ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

برنامه هفتگی درمانگاه