برنامه هفتگی پزشکان

برنامه پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین علی (ع)

۱۳۹۷/۱۰/۰۸  الی ۱۳۹۷/۱۰/۱۴

برنامه هفتگی درمانگاه