معاونت آموزشی

معاون آموزشی مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش

فاطمه محسنی

سمت: معاون آموزشی مرکز

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

دانشجوی دکترای  تخصصی آموزش پزشکی

پست الکترونیک: mohsenif@gerums.ac.ir

داخلی:۳۷۷