کارگاه اخلاق پزشکی در بالین

کارگاه اخلاق پزشکی در بالین

ویژه دانشجویان و پرسنل بیمارستان

مدرس: سرکار خانم فرجی

تاریخ برگزاری: ۷/۶/۱۳۹۸

ساعت ۱۶-۱۸

مکان: سالن کنفرانی طبقه همکف