برگزاری کارگاه آشنایی با ابزارها در اتاق عمل

کارگاه آشنایی با ابزار در اتاق عمل با هدف آشنایی دانشجویان پرستاری اتاق عمل در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در اتاق عمل بیمارستان آموزشی درمانی گراش توسط خانم خلخال زر برگزار گردید.