برگزاری کارگاه آموزش تریاژ در اورژانس و تریاژ مامایی بیمارستان ها بر اساس الگوی ESI

کارگاه آموزشی تریاژ در اورژانس و تریاژ مامایی بیمارستان ها بر اساس الگوی ESI ویژه گروه پرستاری و مامایی در سالن کنفرانس پیشگیری از سرطان  مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع)، جهت نیروهای شاغل در معاونت درمان و معاونت بهداشتی برگزار شد.

دکتر محمدصباغی متخصص طب اورژانس در حاشیه برگزاری این کارگاه آموزشی با بیان اینکه تریاژ یک روش مکمل برای ارزیابی دقیق تر و موثرتر مدد جویانمراجعه کنندگان دریافت خدمت اورژانسی  و تقسیم بندی آنها بر اساس فوریت نیاز به درمان و میزان تسهیلات لازم است افزود: هدف از تریاژ اورژانس و تریاژ مامایی اطمینان از ایمنی بیماران و مادران پرخطر و کاهش عوارض و تسریع در انجام فرایند های درمانی و زایمان است.

دکتر صباغی  افزود: آموزش، افزایش آگاهی و مهارت های تجربی پرسنل شاغل در اورژانس های بیمارستانی جهت اولویت بندی بیماران برای دریافت خدمات درمانی از اهداف این کارگاه بود

در این کارگاه آموزشی دکتر محمد صباغی متخصص طب اورژانس در راستای اجرای سیستم تریاژ در اورژانس های بیمارستانی مطابق با استاندارها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در خصوص معرفی تریاژ ESI، سطوح تریاژ ESI ، نحوه تریاژ مراجعه کنندگان به اورژانس مامایی و اجرای صحیح فرایندهای تریاژ سخنرانی کردند.