پژوهشگران برتر بیمارستان گراش

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش  به مناسبت هفته پژوهش  “پژوهشگران برتر بیمارستان” در سال ١۴٠٠ معرفی شدند.

فعالیت های پژوهشی اساتید هیات علمی بالینی، پرسنل و دانشجویان، از آذرماه ٩٩ لغایت آذرماه ١۴٠٠، به معاون پژوهشی بیمارستان ارسال شده است و پس از بررسی مستندات و داوری، “پژوهشگران برتر بیمارستان” به شرح زیر اعلام شد:*

پژوهشگر برتر از اعضا هیات علمی:
جناب آقای مجید دژبخت

پژوهشگر برتر از پرسنل :
جناب آقای علی جعفرپور

پژوهشگر برتر از دانشجویان:
جناب آقای محمد خادمی

٢٠ لغایت ٢۶ آذرماه  هفته پژوهش نامگذاری شده است.