دفتر بهبود کیفیت

 مسئول دفتر بهبود کیفیت مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع) گراش

پروانه حیدری

سمت: مسئول دفتر بهبود کیفیت

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن:۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۷   داخلی: ۲۱۵

Image_00001

مطالب :

آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا برنامه ی کشوری

ممیزی بالینی

مبانی حاکمیت بالینی