سوپروایزرهای بالینی

سوپر وایزرهای بالینی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی(ع)

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم سهیلا عطاری

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم کلثوم عبدالهی

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم فاطمه دلشاد

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم پروانه حیدری

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم عاطفه کرمی

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم عاطفه جاویدی

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم محبوبه پاکدل

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم شدریه محمدزاده

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم خدیجه مهرآور

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار: داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱

 

سوپر وایزر بالینی مرکز


سرکار خانم زهرا کشاورز

 • سمت: سوپر وایزر بالینی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری
 • پست الکترونیک: mail@gerums.ac.ir
 • تلفن محل کار:داخلی ۳۳۰ و ۳۳۱