پست آنژیوگرافی

رئیس بخش  آنژیوگرافی : جناب آقای دکتر علی اصغر کوثری

مسئول بخش آنژیوگرافی : سرکار خانم عطریه احمدی

تلفن داخلی اتاق عمل : ۲۵۱ و ۲۵۰