داخلی-اطفال

رئیس بخش  داخلی : جناب آقای دکتر حبیب اله محمدجانی

رئیس بخش اطفال : سرکار خانم دکتر ….

سرپرستار بخش : سرکار خانم زینب صمیمی

تلفن داخلی:  ۲۸۰ و ۳۶۹