جراحی عمومی

رئیس بخش  جراحی عمومی : جناب آقای دکتر احمد عبدالهی

سرپرستار بخش : سرکار خانم امینه علی شیر

تلفن داخلی:  ۲۷۱ و ۲۷۰