اتاق عمل

رئیس بخش  اتاق : جناب آقای دکتر جواد صدری

مسئول بخش اتاق عمل : سرکار خانم عطریه احمدی

تلفن داخلی اتاق عمل : ۳۳۷ و ۲۸۳ و ۳۰۱ و ۳۳۶ و ۳۲۸ و ۳۴۹ و ۳۴۸ و ۳۴۳