داروخانه

رئیس بخش  داروخانه  : سرکار خانم دکتر مرضیه ایزدی

مسئول بخش : جناب آقای مرتضی حسینی

تلفن داخلی:  ۲۹۷ و ۲۹۳

 

وظایف مسئول فنی داروخانه

 

مسئول فنی علاوه بررعایت قوانین ومقررات موجود ملزم به رعایت ضوابط علمی وحرفه ای مربوطه می باشد.

 1. حضورفعال درداروخانه درساعات تعیین شده طبق پروانه مسئول فنی داروخانه
 2. کنترل نسخ وارائه داروهای تجویزشده طبق ضوابطو امضاء و ممهور نمودن آنها
 3. عرضه داروهای بدونن سخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوی وزارت وارائه راهنمائی داروئی جهت استفاده ازآن ها
 4. رعایت ضوابط مربوط به بسته بندی مجدد داروهای تجویزشده با ارائه توضیحات لازم و تحویل بهداشتی آن ها
 5. بررسی موارد ابهام و درصورت لزوم جایگزینی اقلام درنسخ تجویزی، پس از مشاوره با پزشک معالج
 6. اعمال نظارت برشرایط نگهداری داروها، شکل ظاهری، کیفیت فیزیکی وتاریخ مصرف و نحوه تدارک وعرضه داروها واعلام اشکالات مشاهده شده در داروها برابرالگوی تعیین شده ازطرف اداره کل
 7. ساخت وارائه داروهای ترکیبی طبق ضوابط با توجه به اصول علمی وفنی به نحویکه مانع سایر وظایف قانونی وی نگردد.
 8. جلوگیری ازدخالت افرادغیر مجاز درامورفنی داروخانه
 9. استفاده از روپوش سفید با نصب پلا کمشخصات
 10. همکاری با بازرس یا بازرسین دانشگاه یا وزارت
 11. تکمیل فرم ارزیابی فعالیت داروخانه طبق ضوابط ونگهداری درداروخانه جهت ارائه به بازرسین دانشگاه
 12. تکمیل وارسال پرسشنامه ها برای اموراطلاع رسانی وتحقیقاتی درارتباط بابرنامه تنظیم شده توسط وزارت بهداشت وانعکاس موارد بررسی جهت جمع آوری وعودت داروها طبق ضوابط
 13. نظارت بر اجرای Recall
 14. تلاش درجهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به نحویکه روند بهبود درارزشیابی سالانه داروخانه توسطدانشگاه ملموس باشد.